Dự án Tổ hợp Samsung Bắc Ninh (SEV & SDBN)

to hop du an samsung bac ninh (SEV & SDBN)
to hop du an samsung bac ninh (SEV & SDBN)
DỰ ÁN TỔ HỢP SAMSUNG BẮC NINH (SEV & SDBN)
QUY MÔ THỰC HIỆN TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 388,521 M2
ĐỊA ĐIỂM KCN YÊN PHONG, YÊN PHONG, BẮC NINH
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG NHÀ XƯỞNG, HỆ THỐNG NHÀ PHỤ TRỢ VÀ ĐƯỜNG NỘI BỘ (SEV) THI CÔNG NHÀ MODULE (NHÀ XƯỞNG CHÍNH), NHÀ VĂN PHÒNG VÀ HỆ THỐNG CÁC NHÀ/ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ (SDBN - V). THI CÔNG NHÀ MODULE 2 (NHÀ XƯỞNG CHÍNH) (SDBN - V GIAI ĐOẠN 2)
DỰ ÁN TỔ HỢP SAMSUNG BẮC NINH (SEV & SDBN)
QUY MÔ THỰC HIỆN TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 388,521 M2
ĐỊA ĐIỂM KCN YÊN PHONG, YÊN PHONG, BẮC NINH
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG NHÀ XƯỞNG, HỆ THỐNG NHÀ PHỤ TRỢ VÀ ĐƯỜNG NỘI BỘ (SEV) THI CÔNG NHÀ MODULE (NHÀ XƯỞNG CHÍNH), NHÀ VĂN PHÒNG VÀ HỆ THỐNG CÁC NHÀ/ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ (SDBN - V). THI CÔNG NHÀ MODULE 2 (NHÀ XƯỞNG CHÍNH) (SDBN - V GIAI ĐOẠN 2)